Ivano-Frankivsk - city of heroes

Mykola Tverdokhlib

Mykola Tverdokhlib

UPA colonel, adviser to the SB of the Carpathian region (1944-1949), commander of VO-4 "Goverla" (1945-1954).